Stappenplan School op Seef / Veilige Schoolomgeving

Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen oefenen om zelfstandige verkeersdeelnemers te worden

Binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel zijn verschillende instrumenten beschikbaar om te werken aan de verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool. Zo zijn er materialen voor praktische en theoretische lessen, hulpmiddelen voor het in kaart brengen van de schoolthuisroutes, communicatie, etc. Het werken aan verkeersveiligheid op een basisschool is binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel opgedeeld in 5 fasen.

De eerste fase is een procesaanpak om met behulp van een werkgroep van belanghebbenden te komen tot gedragen oplossingen om de verkeersveiligheid op en rond de basisschool te verbeteren. Deze werkgroep, waarin naast de school en de gemeente ook ouders buurtbewoners, politie en andere betrokkenen deelnemen, brengt in kaart in welke mate al wordt voldaan aan de doelstellingen van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel en gaat vervolgens aan de slag met die punten waarop nog verbetering nodig is. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de schoolomgeving nog verbeterd moet worden, maar kan ook betekenen dat er nog te weinig aan praktische verkeerslessen wordt gedaan.

Deze overzichtelijke aanpak is uitgewerkt in de brochure "Stappenplan SCHOOL op SEEF" en is te downloaden op deze pagina. Dit stappenplan geeft eenvoudige handvatten aan betrokken en geïnteresseerde partijen om projectmatig samen te werken aan de verkeersveiligheid op en rond de basisschool.

Aanpak van de schoolomgeving

Via een tiental stappen wordt de route gevolgd van het gezamenlijk "erkennen" van een probleem tot het gezamenlijk "opstellen" van het uitvoeringsplan. Op deze manier wordt projectmatig een verkeersveilige school en schoolomgeving volgens SCHOOL op SEEF gerealiseerd. In dit stappenplan staan de acties die betrokken partijen zullen ondernemen. Alle partijen verbinden zich hieraan door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Afhankelijk van de startsituatie kan worden gekozen voor een verkorte aanpak. Dit wordt ook in de brochure beschreven.

De 10 stappen zijn:

Initiatief

 • Stap 1 – Besluit tot starten van het proces
  Deze stap heeft betrekking op het erkennen van het probleem, het peilen van de bereidheid om er mee aan de slag te gaan, het informeren van de betrokkenen en het instellen van de werkgroep.

Voorbereiding

 • Stap 2 – Opstartoverleg
  In deze stap komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar, worden de gezamenlijke intenties en doelen bepaald en wordt een planning en afspraken opgezet.
 • Stap 3 – Onderzoek op schoollocatie
  In deze stap wordt onderzoek verricht naar de knelpunten, maar ook naar de schoolroutes en de vervoerwijzeverdeling. SCHOOL op SEEF heeft een eigen, gratis te gebruiken, digitale module gebouwd om de inventarisatie van de schoolthuisroute en schoolomgeving eenvoudig met alle betrokken partijen uit te voeren.
 • Stap 4 – Werkgroepvergadering I: bespreken resultaten onderzoek / discussie over knelpunten
  Deze stap is de eerste vergadering met de werkgroep. Tijdens deze vergadering worden de resultaten van het onderzoek besproken. Van de knelpunten wordt besproken wat de belangrijkste kenmerken zijn. Er wordt nog niet over maatregelen gesproken. Aan het eind van deze vergadering wordt besproken of er voldoende verbetermogelijkheden worden gezien om het proces voort te zetten.
 • Stap 5 – Werkgroepvergadering II: zoeken naar maatregelen
  In deze stap, de tweede werkgroepvergadering, wordt prioriteit aangebracht in de knelpunten en wordt gebrainstormd over maatregelen. Hiervoor is de digitale Ideeënbank te gebruiken.
 • Stap 6 – Informatie en presentatie van de voortgang aan betrokkenen
  Vervolgens worden in deze stap alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de voortgang en de globale ideeën voor maatregelen.
 • Stap 7 – Werkgroepvergadering III: Vaststelling Uitvoeringsplan
  In deze stap, de derde werkgroepvergadering worden de maatregelen vastgesteld en ingevuld op maatregelbladen die samen de basis vormen voor het uitvoeringsplan.

Overeenkomst en Uitvoering

 • Stap 8 – Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst (uitvoeringsplan)
 • Stap 9 – Uitvoering van de afspraken
  Stap 1 t/m 7 is voorbereidend werk, gevolgd door de samenwerkingsovereenkomst die wordt ondertekend in Stap 8. Daarna start de uitvoering van de gemaakte afspraken in Stap 9 en de monitoring en evaluatie van het proces in Stap 10.

Monitoring en Evaluatie

 • Stap 10 – Werkgroepvergadering IV en V: Monitoring en Evaluatie

In de brochure, die hier is te downloaden, worden de verschillende stappen uitgebreid besproken. De bijbehorende bijlagen als agenda's en overeenkomsten vindt u ook hier

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | Stappenplan
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | Stappenplan